Data Analist

Deze vacature is vervallen
Informatie over de vervallen vacature
Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatie gestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkers onderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De afdeling Stadsbeheer (SB) staat voor schoon en duurzaam beheer van de openbare ruimte en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling en instandhouding van een veilige en prettige groene woonstad. We houden de stad op orde, voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en geven ruimte voor maatwerk. Dit doen we voor en samen met de inwoners en partners van de stad. We weten wat er speelt en werken samen met verschillende belanghebbenden aan een optimale leefomgeving. Stadsbeheer is nog meer dan de andere afdelingen het gezicht van de gemeente op straat. We zoeken de communicatie met onze inwoners en gebruikers van de Openbare Ruimte om ze te betrekken bij het inrichten en onderhouden van de Openbare Ruimte maar ook om te horen waar het beter kan.

Opdracht
De afdeling Stadsbeheer staat voor een de ontwikkeling van informatie gestuurd weken. Met “Slimmer Beheren” (Assetmanagement) als nieuwe beheersystematiek kiest de afdeling Stadsbeheer voor een raamwerk dat helpt invulling te geven aan het informatie gestuurd beheren van de openbare ruimte. De data-analyse en de informatie die daaruit onttrokken kan worden, vormt een cruciale rol binnen de bedrijfsprocessen die betrokken zijn bij het beheer van de openbare ruimte. Het is dus van essentieel belang data op orde te brengen, op orde te houden en te ontsluiten. Jij kan hieraan bijdragen door de volgende taken op te pakken:

- Opstellen van strategische randvoorwaarden voor informatiebeheer en richtlijnen voor de omgang met data.
- Visie bepalen voor de inzet van BI- en data-analyse binnen Stadsbeheer.
- Aan de hand van doelen en prestatiecriteria meetbare indicatoren (KPI’s) definiëren.
- Adviseren over de inrichting van processen t.b.v. het faciliteren van informatie gestuurd beheren.
- Inzicht creëren in de relatie tussen planning van beheermaatregelen en te verwachten prestaties. Dit zal in beginsel een beschrijvende analyse zijn o.b.v. beschikbare historische data. Naar gelang de organisatie groeit in haar “data volwassenheid” kan vervolgens gekeken worden naar verklarende, voorspellende en voorschrijvende analysen.
- Monitoren in situ processen d.m.v. een voortgangsmonitor of een data kwaliteitsmonitor.
- Monitoren of gestelde beleidsdoelen behaald worden.
- Uitvoeren van test-analysen of effecten analysen om effectiviteit van (nieuwe) beheermaatregelen inzichtelijk te maken (onderzoeken of alternatieve werkwijzen meer waarde toevoegen dan huidige aanpak).
- Management adviseren o.b.v. uitkomsten data-analysen. Worden doelstellingen behaald, wat zijn oorzaken van eventuele afwijkingen en welke maatregelen zijn nodig om bij te sturen?

Vereisten / knock-outcriteria
1. Je bent vanaf 1 december 2021 beschikbaar voor 36 uur per week. De opdracht is voor de duur van 12 maanden met de mogelijkheid tot verlenging.
2. Aantoonbare werkervaring als data analist in de afgelopen 5 jaar.
3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Gunningscriteria (weging)

4. Een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van ICT/Big Data Analist 
5. Aantoonbare werkervaring met GIS 
6. Aantoonbare werkervaring met AutoCad 
7. Aantoonbare werkervaring met informatie gestuurd werken in de afgelopen 3 jaar 
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als data analist binnen een overheidsorganisatie in de afgelopen 5 jaar 
9. Je hebt affiniteit met civiele- en cultuurtechniek (duidelijk weergeven in het cv) 
10. Aantoonbare werkervaring met PowerBI 
11. Wanneer door opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst de mogelijkheid om in dienst te treden zonder overname fee

Competenties
- Assertief
- Regisseren
- Analytisch en resultaatgericht
- Verbindingen kunnen leggen
- Ondernemend

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria
Chiefs beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaats uitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie CV’s

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaats uitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaats uitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaats uitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.
Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op nader te bepalen werkdagen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 26 oktober en donderdag 28 oktober 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 25 oktober 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 14 oktober 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op vrijdag 15 oktober 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 21 oktober 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie