Projectmedewerker Ruimtelijke Projecten

Deze vacature is vervallen
Informatie over de vervallen vacature
Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega’s werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams: Samenleving, Economie, Ruimte en Mobiliteit en Veiligheid & Duurzaamheid.

Team Samenleving
Team Samenleving met van de Cluster Beleid is verantwoordelijk voor het gemeentelijk beleid voor het Sociaal Domein, Wonen en Voorzieningen waaronder Onderwijshuisvesting. Wij werken met 60 collega’s aan jeugdzorg, zelfredzaamheid, participatie in de samenleving, wonen, scholenbouw, cultuur, sport, arbeidsmarkt, onderwijs, kinderopvang. Ook is het accounthouderschap verbonden partijen en het contractmanagement sociaal domein belegd bij het team Samenleving. Wij werken in regionaal verband samen met andere gemeenten, de markt en de onderwijsinstellingen. In deze functie werk je in de keten van Beleid naar uitvoering. Dat betekent dat je intensief werkt met de gemeentelijke clusters Ruimte en Bedrijfsvoering en het onderwijsveld.

Opdracht
De gemeente Westland heeft een omvangrijke onderwijshuisvestingsopgave. Daarom is het belangrijk in deze functie dat je weet wat er allemaal komt kijken bij onderwijshuisvesting. Je weet welke randvoorwaarden nodig zijn om onderwijshuisvesting toekomstgericht te organiseren en weet hier vorm en inhoud aan te geven in een politiek bestuurlijke omgeving. Je signaleert ontwikkelingen, verricht extern onderzoek en vertaalt ontwikkelingen in beleidsvoorstellen. Hierbij zoek je actief verbinding met relevante maatschappelijke beleidsonderwerpen (zoals Jeugd en onderwijsbeleid), projecten en programma’s.

Je ontwikkelt de benodigde beleids- en beheersinstrumenten om te implementeren en uit te voeren. Uiteraard zoek je hiervoor draagvlak bij je inhoudelijk opdrachtgever en adviseer je over de uitvoering van dit beleid en de effecten. Als procesbewaker ben je ook verantwoordelijk voor de vertaling van dit beleid, de toetsing, de evaluatie en het communicatietraject. Dit laatste in samenspraak met de communicatieadviseur. In de evaluatie heb je de effecten en de doelmatigheid helder in beeld en signaleer en analyseer je waar de knelpunten zitten en zoek je naar oplossingen. Je onderhoudt je relatienetwerk met name in het onderwijsveld. Je weet op de juiste momenten te schakelen en zorg te dragen voor goede afstemming van uitvoering tot bestuur. Je bent je ervan bewust dat je in een politiek bestuurlijke context werkt en weet wat dit van jou vraagt.

Zoals je weet zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor richting en inrichting van het onderwijs en is onderwijshuisvesting een wettelijke taak van de gemeente. Deze wettelijke taak vertaal jij in het meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP), de uitvoeringsplannen en de verordening. Voor een goede afstemming tussen onderwijs en gemeente – ontwikkeling programmaring en resultaatsturing projecten - voer je periodiek overleg met de schoolbesturen. Bij brede scholen zijn ook kinderopvangorganisaties en andere maatschappelijke organisaties betrokken. Naast visie op onderwijshuisvesting weet je in gezamenlijkheid beleid om te zetten in een uitvoeringsopdracht en daadwerkelijke opdrachtverstrekking.

Je hebt kennis van de gemeentefinanciën en bent budgethouder voor alle uitgaven voor onderwijshuisvesting. Je levert bijdragen aan de P&C cyclus, zoals de jaarrekening en begroting. Je zoekt de samenwerking met de collega’s binnen de gemeente die te maken hebben met o.a. jeugd, vastgoed, omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, parkeren en verkeer, juridische zaken, verzekeringen, inkoop en aanbesteding om huisvestingsprojecten mogelijk te maken.

Kortom, als beleidsmedewerker Onderwijshuisvesting ontwikkel je niet alleen beleid en programmering maar voer je ook regie op de uitvoering.

Profiel:
Vanzelfsprekend beschik je over een vakgerichte opleiding en ruime werkervaring. Als projectmedewerker speel je een grote rol door het project (mede) te structureren en beheersbaar te houden in samenwerking met de projectleider. Dat doe je met digitale tools. Maar alléén digitale tools beheersen is niet voldoende. Je grootste toegevoegde waarde zit er in dat je kennis hebt van de methodieken en weet hoe je informatie verzamelt.

Taken/verantwoordelijkheden projectmedewerker

- Afspraken inplannen
- Vergadering voorbereiden
- Notuleren, verslaglegging, bewaken taken/actiepunten/afspraken
- Bewaken van het budget en uren
- Archiveren en beheer mappen en bestanden
- Opstellen/bijhouden/bijwerken managementrapportages
- Organiseren bijeenkomsten
- Faciliteert de communicatie over project intern naar derden afhankelijk van de rol van gemeente
- Borgen van de afstemming tussen ambtelijk opdrachtgever en projectleider
- Incidenteel vervangen van de projectleider
- Fungeert als vraagbaak
- Bewaakt de voortgang van de eigen taken
- Pikt signalen op en onderneemt daar actie op
- Helpen bij opstellen fasedocumenten (plan van aanpak)
- Vullen/opstellen en bewaken projectadministratie (digitaal)
- Opstellen (integrale) B&W-adviezen en raadsvoorstellen en –besluiten
- Organiseren project start-ups en fase wrap-up
- Mede-beantwoorden raadsvragen
- Inwoners te woord staan, telefonisch en/of per e-mail

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal inclusief Chiefs fee en reiskosten, excl. btw.
2. Een afgeronde hbo bachelor opleiding.

Gunningscriteria (weging)
3. Een afgeronde hbo bachelor opleiding op bouwkundig of stedenbouwkundig gebied 
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met onderwijshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 10 jaar 
5. Je beschikt over aantoonbare werkervaring in een 100.000+ gemeente in de afgelopen 5 jaar 
6. Je beschikt over aantoonbare werkervaring met financiën binnen een gemeentelijke organisatie 
7. Je beschikt over aantoonbare werkervaring in het schrijven van beleidsvoorstellen 

De uitvraag loopt parallel aan een interne procedure binnen de Mobiliteitsregio Haaglanden en externe werving. De uitvraag Chiefs betreft overbrugging naar een vaste invulling van een vacature.

Competenties
- Je houdt goed in beeld wat gevolgen van je eigen handelen kan hebben op anderen.
- Je organiseert en stimuleert actieve en creatieve processen waarbij je in de samenwerking op zoek bent naar de toegevoegde waarde. Bij dit alles blijf je het concrete, realistische en toetsbare doel voor ogen houden en stel je bij wanneer dit nodig is.
- Je bent goed in staat een juiste aanpak te kiezen voor een integraal resultaat afhankelijk van de situatie en mogelijkheden en daarbij houd je rekening met verschillende factoren waaronder de organisatie van het speelveld, eigen prioriteiten en belangen en die van anderen, schaalgrootte en samenwerkingspartners.
- Als laatste voel jij je verantwoordelijk voor je eigen leerproces, de eigen resultaatsgebieden en die van de organisatie en laat je dit ook zien.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. (bij Europese Aanbestedingen: Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.)

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 25 oktober 2021 in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 22 oktober 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Chiefs. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 12 oktober 2021, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 13 oktober 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 14 oktober 2021, 09.00 uur. die tijd kunt u reageren.

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie