Projectleider openbare ruimte & omgevingsmanagement Project Klein Plaspoelpolder
16 Parttime Overheid/non-profit Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatie gestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Project Klein Plaspoelpolder

De projectleider openbare ruimte & omgevingsmanagement gaat onderdeel uitmaken van het projectteam Klein Plaspoelpolder. Dit team werkt aan de herontwikkeling van het gebied Klein Plaspoelpolder (KPP). KPP is 50 jaar geleden ontwikkeld tot een locatie met grote kantoren en bedrijven. In 2015 heeft de gemeenteraad de Ontwikkelvisie Klein Plaspoelpolder vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat KPP een rustig stedelijke en duurzame woonwijk moet worden. In de Ontwikkelvisie KPP is het raamwerk voor de gehele openbare ruimte in KPP vastgelegd. KPP bestaat uit diverse deellocaties met verschillende eigenaren: een aantal is eigendom van de gemeente, andere van private eigenaren. De gemeente legt het openbare gebied tussen de deellocaties aan. Meer informatie over het project en een beschrijving van de verschillende deellocaties is te vinden op www.lv.nl/klein-plaspoelpolder.

Opdracht
De projectleider is verantwoordelijk en aanspreekpunt voor het op tactisch niveau uitzetten van de lijnen binnen het project voor het onderdeel openbare ruimte en het bouwrijp maken van gemeentelijke kavels. Werkt tevens nauw samen met de technisch projectleider die deelprojecten of taken op kan pakken onder de eindverantwoordelijkheid van de projectleider. De projectleider en technisch projectleider maken goede afspraken over de onderlinge rol- en taakverdeling.

Het ontwerp openbare ruimte (VO) wordt momenteel gemaakt door een landschapsontwerpbureau. De projectleider zorgt er voor dat dit ontwerp wordt uitwerkt en uitgevoerd en is verantwoordelijke voor het proces en de planning. Tot en met het definitief ontwerp doe je dit in duo-schap met de gemeentelijk landschapsontwerper. Daarna neem jij de regie volledig over om het definitief ontwerp te vertalen naar een technisch ontwerp en aanbesteding. Dit doe je in samenwerking met de technisch projectleider. Gedurende de planvorming en realisatie coördineer je de technische afstemming met de ontwikkelaars, nutsbedrijven, waterschappen, interne afdelingen en andere externe partijen.

Duurzaamheid is een belangrijk thema in o.a. het ontwerp openbare ruimte. Hiervoor maak jij je graag hard om het maximale resultaat te behalen. Na realisatie dient het ingerichte openbare gebied door de projectleider overgedragen te worden aan Stadsbeheer.

De projectleider openbare ruimte vervult tevens de taak van omgevingsmanager. De omgevingsmanager is de verbindende schakel tussen “binnen” en “buiten” en is daarmee in veel gevallen het gezicht van het project. Leefbaarheid van het gebied en de tijdelijke inrichting ervan zijn een belangrijk onderdeel van het werk. Je denkt vanuit de (huidige) gebruiker, waarbij je de opgave van dit project goed voor ogen houdt. Je werkt professioneel samen met de betrokken stakeholders (bewoners, aannemers, ontwikkelaars, het projectteam KPP en diverse gemeentelijke afdelingen) en communiceert helder en duidelijk omtrent de zaken die verband houden met het project.

Je werkt nauw samen met de (deel)projectmanagers KPP, de communicatieadviseur en de bij het project betrokken gemeentelijke vakspecialisten. Je rapporteert aan de projectmanager KPP.

Door de projectleider worden in ieder geval de navolgende werkzaamheden verricht:

- Deelnemen aan overleggen van het Projectteam KPP bestaande uit de projectmanager, deelprojectmanagers, stedenbouwkundige, planeconoom en een projectondersteuner (ca 2 uur overleg per week)
- Periodiek overleg organiseren met aannemers, ontwikkelaars en nutspartijen over o.a. de planning en afstemming van de werkzaamheden
- Opstellen (tactisch) faseringsplan openbare ruimte en de vertaling daarvan naar planningen
- Financiële sturing: uitvoeren van werkzaamheden binnen het financiële budget en advisering over plan- en bouwkostenramingen als input voor de GREX
- Het uitzetten van de benodigde onderzoeken en vergunningen
- Het organiseren van de aanbesteding voor de uitvoering van de openbare ruimte en hier tactisch in adviseren
- Het in kaart brengen en managen van risico’s en beheersmaatregelen gerelateerd tot de openbare ruimte
- Coördinatie van bouwlogistiek en veiligheid tijdens de uitvoeringsfase
- Proactief meedenken over leefbaarheid en tijdelijke inrichting van het gebied
- Proactief signaleren welke informatiebehoefte er is bij bewoners / omgeving en ervoor zorgen dat dit wordt georganiseerd
- De bewoners en omgeving informeren over (de planning van) de werkzaamheden
- Fungeren als aanspreekpunt voor de bewoners en aannemers voor alle zaken die buiten plaats vinden
- Leveren van een proactieve inhoudelijke bijdrage aan nieuwbrieven, informatiebijeenkomsten, de projectwebsite, aanbestedingszaken, risicoanalyses en planningsaangelegenheden

Vereisten / knock-outcriteria

1. Uiterlijk per 10 januari 2022 beschikbaar voor gemiddeld 16 uur per week.
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Gunningscriteria (weging)

3. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van Civiele Techniek 
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider Openbare Ruimte binnen stedelijke gebieden in de afgelopen 10 jaar 
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider Openbare Ruimte bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar 
6. Aantoonbare werkervaring met omgevingsmanagement binnen 2 projecten uitgevoerd in de afgelopen 5 jaar (projecten dienen duidelijk beschreven te worden in het cv) 

Competenties
- Je denkt vooruit, legt het nodige helder vast, houdt het overzicht en kunt schakelen op zowel techniek als op ontwerp
- Je bent een goede gesprekspartner voor de ontwikkelende partijen
- Je bent omgevingssensitief, je hebt gevoel voor belangen van verschillende partijen
- Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en hebt een goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria
Chiefs beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie CV’s

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.
Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in ieder geval de dinsdagen (i.v.m. overleggen van het Projectteam KPP).

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 7 december 2021 van 10.00 uur tot 15.00 uur en op woensdag 8 december 2021 van 10.00 – 11.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 6 december 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 24 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op uiterlijk vrijdag 26 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.