Casemanager Inburgering
32 Parttime Overheid/non-profit Hbo Edam-Volendam
Edam-Volendam: een wereldmerk
Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan onze gemeente en het tevens aantrekkelijk maakt voor mensen van ver buiten de gemeentegrenzen om ons te bezoeken. Edam-Volendam is een wereldmerk.

Ondernemend en Betrokken
Samen met inwoners, bedrijven en instellingen bouwt het bestuur en de gemeentelijke organisatie aan een gemeenschap die bijdraagt aan het welzijn. De inwoners zijn makkelijk in contact, benaderbaar en hechten waarde aan gelijkwaardigheid. Mensen zijn zichzelf, voelen een onderlinge verbondenheid en houden van hard werken. Betrokkenheid en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze ambities. Ze staan aan de basis van ons succes. Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen. Met onze ondernemende geest krijgen we dingen voor elkaar. We zetten onszelf in als mensen met ieder onze eigen kwaliteiten en bundelen zo onze krachten voor een betrokken en ondernemende gemeente. Onze missie luidt dan ook: ‘Ondernemend en Betrokken’.

De gemeente Edam-Volendam is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, te wonen en te werken. Als gemeente kijken we van buiten naar binnen (samen met de inwoner), werken we volgens het principe Van Ik-naar-Wij, bouwen we op vertrouwen, zijn we resultaatgericht binnen een goede werksfeer en is er voor de medewerker ruimte voor ontwikkeling, opleiding en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.

Opdracht
Wij zijn opzoek naar 2 casemanagers inburgering. Waarvan 1 voor 36 uur per week en 1 voor 24 tot 32 uur per week.
Als Casemanager inburgering ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van een groep statushouders / inburgeraars bij het voldoen aan de inburgeringsplicht. Ook ben je professioneel betrokken bij de doelgroep en maak je deel uit van een team.

Als Casemanager Inburgering zorg je voor een individuele Plan inburgering en Participatie (PIP) die je met de statushouder/inburgeraar opstelt en uitvoert. Hier heb je een aantal cruciale componenten voor nodig (potentiële mogelijkheden, ervaringen, belemmeringen, wensen en talenten). Deze breng je tijdens de Brede-intake in kaart en gaat aan de hand daarvan aan de slag met de statushouder/inburgeraar die je begeleidt.

Vanaf 2022 zijn de Casemanagers ook regisseur inburgering.

Werkzaamheden
- Je voert (intake)gesprekken met de statushouder/inburgeraars om de hulpvraag en de nodige begeleiding in kaart te brengen (brede intake)
- Je stimuleert de statushouder/inburgeraar te voldoen aan haar/zijn inburgeringsplicht en bewaakt de voortgang van de ingezette instrumenten/taaltrajecten
- Je maakt gebruik van de uitkomsten van een afgenomen leerbaarheidstoets / assessment om de ontwikkeling van de zelfredzaamheid van de statushouder/inburgeraar op verschillende leefdomeinen te kunnen volgen
- Je adviseert de statushouder/inburgeraar bij het kiezen van geschikt inburgeringsonderwijs en zet het nodige traject i.o.m. de kwaliteitsadviseur in bij een taalaanbieder
- Je bepaalt samen met de statushouder/inburgeraar het te volgen taaltraject en maakt afspraken over het tijdspad en legt deze vast in een Plan Inburgering en Participatie (PIP). Zo nodig neem je eerst belemmeringen weg door de nodige voorzieningen in te zetten. Je bewaakt de resultaten van het PIP en stuurt zo nodig bij
- Je zorgt voor objectieve rapportages en correcte administratieve notaties in het cliëntvolgsysteem
- Je onderhoudt nauwe contacten met afdelingen binnen de gemeente, Wijk Steun Punt, convenantpartners en andere relevante partijen (vrijwilligersorganisaties, werkgevers etc.)
- Je maakt een match tussen de statushouders/inburgeraars en geschikte participatieplekken ((vrijwilligers)werkervaringsplekken, taalstages of participatieactiviteiten)
- Je doelt op zelfredzaamheid van de statushouder/inburgeraar, ondersteunt en past maatwerk toe waar nodig

Vereisten / knock-outcriteria

1. Aantoonbare werkervaring met statushouders
2. Aantoonbare kennis van de wet inburgering en participatiewet
3. Beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal
4. Op het cv staat aangegeven hoe veel de kandidaat beschikbaar is per week
5. Bereid om woensdag en/of vrijdag te werken
6. Maximum uurtarief exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer

Gunningscriteria te beoordelen door Chiefs

7. Minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van- en werkervaring in de afgelopen 5 jaar met statushouders
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare kennis van- en werkervaring in de afgelopen 5 jaar met statushouders 
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke organisatie
10. Aantoonbare kennis van de huidige inburgeringsmarkt, werkwijze DUO en Blik op Werk 
11. Beheersing van de talen Arabisch en/of Tigrinya
12. Aantoonbare kennis van TVS, Join, CiVision SAM, Portal Inburgering en Suwinet 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Betrokken, flexibel, communicatief, zelfstarter, ondernemend

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie zes (6) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De zes (6) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 1 referentie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg met de kandidaat.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 30 november 2021 november in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 29 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

- De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Chiefs. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 23 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden gepubliceerd op woensdag 24 november 2021 onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

Update 24-11-2021: Er zijn geen inhoudelijk vragen ingediend.

De reactie termijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.