Kwartiermaker Gebiedsregie / Veranderkundige
36 Parttime Overheid/non-profit Hbo Alphen aan den Rijn
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken (GGW) wordt een steeds belangrijker pijler voor de aanpak binnen gemeenten (zie de dit jaar aan kabinet aangeboden VNG propositie). In het coalitieakkoord “Groene stad met Lef!” stelt het college van B&W van gemeente Alphen aan den Rijn integraal gebiedsgericht te willen werken, met als visie: “Gebiedsgericht werken is doen wat nodig is om resultaten met en voor de dorpen en wijken te behalen”. Dit vanuit de gedachte dat inwoners, bewonersorganisaties en ondernemers vaak het beste weten wat er leeft in het gebied.

Voor de gemeentelijke organisatie betekent dit van buiten naar binnen werken en de leefwereld van inwoners en ondernemers zien als vertrekpunt van handelen. De gebiedsgerichte aanpak betekent maatwerk en goed naar elkaar luisteren en samenwerken. Het vraagt een gemeente brede werkwijze voor zowel de gemeentelijke organisatie als voor onze maatschappelijke partners in de wijken en dorpen, waarbij werkzaamheden integraal zijn afgestemd per gebied. GGW is geen doel op zich, maar een middel om samen met inwoners tot betere, gewenste resultaten te komen. Het doel van GGW is meer in verbinding met inwoners maatwerk te bieden voor het desbetreffende gebied en zo te komen tot een integrale effectieve dienstverlening aan de burger.
Na met een aantal pilots gericht ervaring opgedaan te hebben met GGW, is het besluit genomen met de hele organisatie te gaan werken vanuit bovenstaand GGW gedachtegoed. Per 1 januari 2022 wordt klein maar zichtbaar gestart met fysieke wijkteams, waarna fasegewijs wordt door ontwikkelend naar organisatie breed integraal samenwerken vanuit gebiedstafels.

Opdracht
De Kwartiermakers Gebiedsregie dragen zorg voor het proces van totstandkoming van gebiedsgericht werken binnen de hele organisatie. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met alle betrokken teams, partners en betrokken bestuurders. De opdracht is om het gebiedsgericht werken van de hele organisatie verder te brengen. Binnen de vijf gebieden wordt gewerkt met:

1. Gebiedsteams die zichtbaar aanwezig zijn in het gebied (fysieke wijkteams). De start wordt gemaakt met het beheer van de openbare ruimte van groen, schoon, spelen en de uitvoering van civiele meldingen. Het organiseren van een integraal proces rond planning, meldingen en overzicht vanuit een opzichter/gezicht in het gebied gaat zorgen voor op het gebied afgestemde uitvoering.
2. Integrale gebiedstafels waarin gezamenlijk vanuit de verschillende disciplines (fysiek en sociaal domein) samengewerkt wordt om te doen wat nodig is per gebied. Door gebiedstafels, waar betrokken organisatieonderdelen en externe partners bij zijn aangesloten, wordt gebiedsregie ten behoeve van integrale samenwerking vanuit het gebied vorm gegeven. Vanuit zowel het fysieke domein als het sociale domein wordt de al ingezette samenwerking verder vormgegeven.

Dit betekent concreet:

- De Kwartiermakers faciliteren de veranderbeweging naar GGW (draagvlak en medewerking van de teams vanuit de veranderurgentie van GGW) en regelen het proces in. Je zorgt dat er concreet gewerkt wordt vanuit de gebiedstafels en van daaruit verder ontwikkeld wordt.
- De Kwartiermakers brengen de kansen en bedreigingen met betrekking tot GGW in beeld en ontwikkelen een stappenplan voor fasegerichte doorontwikkeling.
- Per kwartaal vindt er op directie- en bestuursniveau een integrale evaluatie plaats op voortgang, successen en knelpunten.
- De Kwartiermakers brengen aan het eind van het jaar 2022 advies uit met concrete verbetermaatregelen over hoe het gebiedsgericht werken verder vormgegeven dient te worden in de komende jaren, na afloop van het eerste jaar GGW.

Doel/resultaat

- Buiten ervaart de inwoner integrale dienstverlening voor het beheer van de openbare ruimte;
- Buiten is bekend welke gemeentelijke dienstverlening via het gebied plaatsvindt;
- Intern wordt via heldere procesafspraken samengewerkt aan gezamenlijke doelen per gebied;
- Het ontwikkelplan voor GGW is in afstemming met stakeholders (interne en externe stakeholders) vastgesteld;
- Na het eerste jaar (eind 2022) ligt er een advies met concrete verbetermaatregelen over hoe GGW verder vormgegeven dient te worden in de komende jaren (2022 en verder).

Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als kwartiermaker in de afgelopen 8 jaar
3. Aantoonbare werkervaring met gebiedsgericht werken
4. uurtarief maximaal exclusief btw/ Inclusief reiskosten woon-werkverkeer

Gunningscriteria te beoordelen door Chiefs

5. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau 
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als cultuur- en organisatie veranderaar in de afgelopen 8 jaar binnen de overheid 
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke instelling in de afgelopen 8 jaar 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Resultaatgericht
- Inspirerend
- Verbindend
- Overtuigend
- Analytisch
- Ontwikkelingsgericht
- Omgevingsbewust 
- Politiek sensitief
- Organisatiebewust

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Benodigd aantal professionals

Maximaal 2.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 7 of donderdag 9 december van 09.00 uur tot 12.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 6 december 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

- De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 24 november 2021, 09:00 . De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 26 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.