36 Parttime Overheid/non-profit Hbo Soest
We vormen samen met 230 professionals onze organisatie. We zijn open, sociaal en ontwikkelingsgericht. De organisatievisie is voor ons een belangrijke basis. Om onze inwoner, maatschappelijke partijen en ondernemers zo goed mogelijk te helpen, houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel. Het ontwikkelen van onszelf en de organisatie vinden we erg belangrijk. Ons doel is om een wendbare en rolbewuste organisatie te zijn die in verbinding staat met de omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Werken voor Soest betekent dat je in contact staat met onze inwoners, het bestuur en partners. Van onze medewerkers vragen we dus dat ze makkelijk de verbinding leggen en hun expertise en actuele vakkennis inbrengen bij diverse vraagstukken.
Als gemeente ondersteunen we op allerlei gebieden de samenleving. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment spelen een aantal belangrijke projecten. Zo werken we hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. We zijn bezig met het maken van een omgevingsvisie als onderdeel van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling en ook versterken we de sport in onze gemeente met allerlei projecten. Meer weten over wat er speelt in Soest? Lees het Coalitieakkoord 2018-2022.

Opdracht
Voor de projecten op het gebied van de fysieke leefomgeving en vastgoedontwikkeling binnen de gemeente zijn wij op zoek naar een projectleider met civiele kennis en ervaring om deze projecten verder uit te rollen. Als projectleider ben je integraal verantwoordelijk voor de realisering van (complexe) projecten op het gebied van o.a. woningbouw en infrastructuur.

Jouw uitdaging: je realiseert samen met je projectteam onder andere de herinrichting van een groot aantal wegen waardoor de doorstroming de komende jaren weer verzekerd is. Vanzelfsprekend wordt direct de riolering en het openbaar groen integraal meegenomen. Daarnaast zijn er kleinere woningbouwprojecten die je aandacht zullen vragen.

Concreet gaat het in ieder geval om de projecten voor het Verkeersplan Soest-Zuid en infrastructuur Soesterberg. Het project Soest Zuid heeft totaal uitvoeringsbudget van ca. € 12.000.000 . Het project infrastructuur Soesterberg gaat om zowel riolering, overige nutsvoorzieningen als herinrichting van wegen.

Het verkeersplan Soest-Zuid maakt deel uit van het regionale programma VERDER en bestaat uit een reeks aan verkeersmaatregelen in Soest-Zuid om de doorstroming te verbeteren.

In 2015 zijn door de gemeenteraad de verkeersmaatregelen vastgesteld. In tussen zijn alle procedures doorlopen en zijn de verkeersbesluiten onherroepelijk. Daarnaast zijn in 2021 de noodzakelijke wijzigingen in de bestemmingsplannen allen onherroepelijk geworden.

De volgende deelprojecten moeten nu uitgevoerd worden:

- Fase I: Herinrichting 30 km/uur wegen Soest-Zuid.
- Fase II: Herinrichting kruispunt Soesterbergsestraat en Ossendamweg.
- Fase III: Herinrichting stationsomgeving Soest-Zuid, hierbij is een reconstructie aan de spoorwegovergang benodigd.

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:

- Je onderhandelt met marktpartijen, overlegt met inwoners en stakeholders in je project en je zorgt ervoor dat overeenkomsten gesloten worden. Je neemt de leiding over jouw projecten en stuurt op de benodigde inzet, middelen en tijdspad. Ook controleer je de voortgang en anticipeer je op knelpunten;
- Je informeert en betrekt externe stakeholders, inwoners en ondernemers tijdig bij jouw project voor een goede samenwerking en het creëren van draagvlak;
- Je adviseert over te nemen stappen en mogelijke ontwikkelingen. Dit doe je vanuit jouw bredere civiele kennis en door een goede samenwerking met jouw interne en externe gesprekspartners;
- Je werkt in de projecten nauw samen met de projectleider uitvoering;
- Het zorgen voor planningen en voortgangsrapportage en het opstellen van nota’s voor B&W en de gemeenteraad horen ook tot je werkzaamheden. Hierin initieer, communiceer, coördineer en evalueer je alle werkzaamheden die nodig zijn om het project te laten slagen. Dit alles doe je door het toepassen van projectmatig werken;
- Je pakt jouw verantwoordelijkheden op en houdt rekening met de politieke, financiële en maatschappelijke impact.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Aantoonbare werkervaring als projectleider bij een gemeentelijke instelling;
2. Aantoonbare werkervaring op het gebied van infra/civiele projecten;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Chiefs
4. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het voorbereiden, uitvoeren en resultaatgericht leiden van projecten in het fysieke domein als projectleider civiel in contact met inwoners, het bestuur en partners 
5. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau 
6. Een afgeronde opleiding in de richting van planologie/ project- en/of locatieontwikkeling/ civiele techniek/ mobiliteit/ stedenbouw 
7. Aantoonbare kennis van de RAW bestekken, UAV en/of MS Project 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Doel- en resultaatgericht
- Plannen en organiseren (projectmatig werken)
- Oplossingsgericht
- Omgevingsbewust
- Sterk communicatief vaardig
- Politieke sensitiviteit

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg met de kandidaat.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 2 december 2021 van 14:30 tot 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 1 december 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

- De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Chiefs. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 24 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 25 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.