Ontwerper infrastructurele projecten
16 Parttime Overheid/non-profit Hbo Flevoland
Voor de bereikbaarheid van Lelystad wordt er aan de zuidkant van de stad een aantal projecten gerealiseerd door de provincie Flevoland. Door het IPM-team van de afdeling Infra wordt de planvoorbereiding uitgewerkt voor een tweetal projecten: 1. om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren en de ontsluiting van het Nationaal Park Nieuw Land via de Laan van Nieuw Land en de Verlengde Westerdreef) en 2. de aanleg van een snelfietspad van Almere naar Lelystad. Dit vindt plaats samen met andere partijen in een complexe omgeving met ook voor het ontwerp vanuit het onderbouwen van keuzes en detailleringsvraagstukken zeer afwisselende taken.

Opdracht
Inmiddels is er voor beide projecten een hoofdligging bekend. De ontwerper stelt in overleg met en aangestuurd door het IPM team ontwerpen op ter onderbouwing van de gedetailleerdere keuzes voor het project snelfietspad Almere – Lelystad en het project Laan van Nieuw Land – Verlengde Westerdreef. Belangrijk is dat hij/zij gewend is in een complexe omgeving met andere partijen te werken en om te gaan met de verschillende eisen van deze partijen. Van belang is dat de ontwerper deze kan beoordelen en een advies kan geven hoe daarmee om te gaan in de detaillering en uitwerking van de ontwerpen. Zowel mondeling als schriftelijk moet hij/zij in staat zijn om deze onderbouwing ook goed over te brengen. Uitwerking van (onderdelen van) de ontwerpen tot bestekstekeningen c.q. VO/DO behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast dient het IPM team in deze fase praktisch ondersteund te worden door het opstellen van onderzoeks-tekeningen en tekeningen ten behoeve van afstemming met stake- en shareholders.

Uitgangspunt is dat de ontwerper op een tweetal vaste dagen aanwezig is op het Provinciehuis. Op die dagen zullen zoveel mogelijk afstemmingsoverleggen met de provincie, de gemeente, Staatsbosbeheer en andere partijen plaatsvinden.

De hoofdtaken van de ontwerper zijn:

- Het vervaardigen van ontwerpen (van varianten) voor het snelfietspad
- Op een later moment het uitwerken van bestekstekeningen of VO/DO tekeningen voor het snelfietspad
- Het vervaardigen van ontwerpen voor detailoplossingen en -varianten voor de Laan van Nieuw Land en Verlengde Westerdreef
- Het met praktische tekenwerk ondersteunen van het IPM-team t.b.v. onderzoeken en overleggen
- Het toetsen van adviezen van derden in relatie tot het ontwerp
- Het uitwerken van de varianten ten behoeve van een kostenraming
- Het aangeven van de voor- en nadelen van de varianten en deze ook mondeling tijdens overleggen goed kunnen uitleggen

Benodigd aantal professionals

1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: dinsdag en donderdag.

Minimumeisen/ knock-outcriteria

1. Werkzaamheden vinden, indien mogelijk, plaats (conform de richtlijnen van het RIVM) op het provinciehuis te Lelystad
2. Uurtarief is maximaal exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Chiefs
3. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk)
4. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking
5. Beschikbaar op dinsdag en donderdag gedurende de looptijd van de opdracht
6. Uiterlijk beschikbaar per 3 januari 2022

Gunningscriteria te beoordelen door Chiefs

7. Een afgeronde opleiding Civiele techniek op minimaal hbo bachelor niveau of een soortgelijke opleiding 
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met variantenstudies en wegontwerp, op het niveau van de planvoorbereiding (variantenafweging) 
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het 3D ontwerpen van wegen (Civil3D of MX/Open Roads)
10. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het ontwerp van GOW Bubeko 
11. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met provincie of gemeente als opdrachtgever met één referentieproject met een duidelijke beschrijving van de rol van de ontwerper (benoem dit duidelijk in het cv.) 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Je bent in staat om zowel mondeling als schriftelijk de te maken keuzes goed te onderbouwen ten behoeve van een ontwerptoelichting;
- Je bent gewend om als ontwerper om te gaan met tegenstrijdige eisen en belangen van partijen en multidisciplinair te werken. Dit wordt onderbouwd met een aantoonbaar referentieproject niet ouder dan 3 jaar met een duidelijke beschrijving van de rol van de ontwerper;
- Je bent gewend zijn om te gaan met System Engineering/eisendatabase. Je kunt dit aantoonbaar maken met 1 referentieproject niet ouder dan 3 jaar;
- Je bent als ontwerper in staat zijn om binnen een projectteam te werken en een pro-actieve houding te hebben bij het oplossen van vraagstukken;
- Je kunt overzicht behouden bij een keuze tussen meerdere varianten en daarmee ook de voor- en nadelen inzichtelijk kunnen maken.

Cv-richtlijnen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald. Uitgangspunt is dat de selectiegesprekken op het provinciehuis plaatsvinden, indien de richtlijnen van het RIVM het toelaten.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 7 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Overige informatie

- De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring
- Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding
- Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via www.routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren

Planning en meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 23 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 24 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op woensdag 1 december tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 30 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactie termijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.