32 Parttime Overheid/non-profit Hbo De Ronde Venen
Gemeente De Ronde Venen
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt de gemeente De Ronde Venen in een groen en waterrijk gebied. De gemeente telt zo’n 43.000 inwoners en bestaat uit 8 dorpskernen. Het is een aantrekkelijke woongemeente in Het Groene Hart, met goede voorzieningen voor sport en recreatie. Het gemeentehuis staat in Mijdrecht.

Afdeling Sociaal Domein

De afdeling Sociaal Domein werkt samen met haar partners aan de missie dat onze inwoners meedoen, zich veilig en prettig voelen in hun buurt en huis, actief zijn en gezond leven, voor zichzelf zorgen, verantwoordelijk zijn voor hun eigen geluk en welzijn en omkijken naar anderen. Zij zorgt voor de sociale kant van het gemeentelijke beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering, zodat elke inwoner zoveel mogelijk op eigen kracht kan bijdragen aan de participatiesamenleving. De afdeling levert producten op het gebied van de jeugdwet, de wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet.

Opdracht

Als Klantmanager Werk ben je verantwoordelijk voor alle werkzaamheden rondom de begeleiding van inwoners naar de arbeidsmarkt. Met een diagnosegesprek aan de poort stel je de ondersteuningsvraag van de inwoner vast. Je bepaalt samen met de accountmanager wat de afstand tot de arbeidsmarkt is en welke uitstroommogelijkheden er zijn. Je stelt een plan van aanpak op. Je voert de regie over het traject en werkt daarbij nauw samen met accountmanagers en trainers.

Je geeft voorlichting over wet- en regelgeving en verwijst door naar hulpverlenende instanties. Je regelt zelfstandig de planning en afwerking van gesprekken, (her)onderzoeken, aanvragen en bewaakt de termijnen. Je werkt samen met andere professionals zoals maatschappelijk werk, Wmo, leerplicht en jeugd. Je stelt rapportages en beschikkingen op. Je verwerkt je afspraken en gespreksverslagen in het cliëntvolgsysteem Civision Wiz.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als klantmanager werk

Gunningscriteria (weging)

3. Aantoonbare kennis van de relevante wet- en regelgeving 
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als klantmanager werk binnen een gemeentelijke instelling 
5. Aantoonbare werkervaring met Civision Wiz (benoem dit duidelijk in het cv.) 
6. Aantoonbare werkervaring in de bemiddelingsbranche 
7. Aantoonbare werkervaring als klantmanager werk/ re-integratie
8. Aantoonbare kennis van en werkervaring met de verschillende doelgroepen uit de bijstand (benoem dit duidelijk in het cv.)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Je communiceert en luistert goed en adviseert vanuit je eigen deskundigheid. Je bent daarbij helder, duidelijk en ter zake.
- Je denkt verder dan je eigen professionele terrein door goede samenwerking met accountmanagers en trainers.
- Je bent daadkrachtig, resultaatgericht en neemt de nodige initiatieven.
- Je toont betrokkenheid bij wat er in de organisatie gebeurt.
- Je hebt geen moeite om de caseload te beheren. En je houdt je hoofd koel wanneer er opeens veel werkprocessen in je voorraad staan.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo - Do.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 25 november 2021 tussen 09.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 23 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

De aanbestedende dienst kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 18 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 19 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 31 december 2021 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.