IT Aanbestedingsspecialist
24 Overheid/non-profit Universiteit Utrecht
De bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker worden in Nederland uitgevoerd en gecoördineerd door vijf screeningsorganisaties. De Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB) is een coöperatie die activiteiten ontplooit op het gebied van informatietechnologie, informatiemanagement, contractbeheer en gezamenlijke inkooptrajecten ten behoeve van de vijf screeningsorganisaties. Belangrijke taken van de FSB zijn het beheer en de (her)ontwikkeling van op maat gemaakte IT-systemen ter ondersteuning van de bevolkingsonderzoeken en het realiseren of verbeteren van de data-uitwisseling met ketenpartners van de screeningsorganisaties. De FSB ziet zichzelf als trotse partner bij de opsporing van kanker. In het dagelijks handelen is de FSB herkenbaar door 4 kernwaarden; betrokken, taakvolwassen, duurzaam en betrouwbaar.

Opdracht
Als IT Aanbestedingsspecialist werk je pri­mair aan het aan­be­ste­dingstra­jec­t ScreenIT. Dit systeem is de ‘backbone’ van de organisatie en faciliteert de datastromen rondom de be­vol­kings­on­der­zoeken. Het contract voor hosting, beheer en doorontwikkeling van dit systeem moet opnieuw aanbesteed worden. Het gaat om een com­plex IT-tra­ject met vele af­han­ke­lijk­he­den met andere systemen en ketenpartners. Je maakt deel uit van een kern­team sa­men met de pro­ject­lei­der en de in­hou­de­lijk deskundigen. Je schrijft de inkoopstrategie en de aanbestedingsstukken, sti­mu­leert de voort­gang en zorgt voor het contracteren. Je opdrachtgever is de Manager Inkoop en je stemt af met de Projectleider aanbesteding ScreenIT.

Je bent onder andere verantwoordelijk voor onderstaande werkzaamheden:

- Het op­stel­len van een inkoopstrategie voor de aanbesteding
- Het met el­kaar ver­bin­den van ver­schil­len­de afhankelijkheden
- Het opstellen van de aanbestedingsdocumenten in samenwerking met het projectteam
- Organiseren van selectie- en gunningstraject
- Afsluiten van het contract
- Overdracht van het contract aan de contractmanager

 Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
2. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in het Europees aanbesteden van producten/diensten
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met aanbestedingen op het gebied van ICT-diensten/producten
4. Een maximaal uurtarief exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer

Gunningscriteria te beoordelen door Chiefs

5. Een afgeronde cursus NEVI2 of gelijkwaardig 
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met aanbestedingen op het gebied van ICT-diensten/producten 
7. Een afgeronde cursus/leergang Europees Aanbestedingsrecht op WO-niveau (benoem dit duidelijk in het cv)
8. Een maximaal uurtarief exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer 
9. Beschikbaar per 1 december 2021 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties

On­ze ide­a­le kan­di­daat:

- Is een re­sul­taat­ge­rich­te IT inkoper;
- Staat ste­vig in de schoe­nen en laat zich niet snel af­schrik­ken. Ook niet door kor­te door­loop­tij­den en har­de dead­lines;
- Is ana­ly­tisch sterk en werkt ge­struc­tu­reerd;
- Is pro­ac­tief en in­no­va­tief;
- Is com­mu­ni­ca­tief vaar­dig, zo­wel mon­de­ling als schrif­te­lijk;
- Werkt doel­ge­richt en neemt ver­ant­woor­de­lijk­heid;
- Is een ver­bin­den­de per­soon­lijk­heid en een be­trok­ken team­spe­ler;
- Vindt de juis­te toon, sig­na­leert tij­dig po­li­tie­ke en be­stuur­lijk ge­voe­li­ge the­ma's.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 26 november 2021, tussen 09:00 en 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 25 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

- De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Chiefs. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 19 november 2021, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 22 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 31 december 2021, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.