Coach verduurzamen maatschappelijk vastgoed
20 Parttime Overheid/non-profit Hbo
De afdeling Strategie en Beleid is verantwoordelijk voor het concreet uitvoering geven aan de van het Rijk ontvangen subsidie van in totaal € 2 miljoen (afgerond) om eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Het programma loopt tot 1 januari 2024. Het ontzorgingsprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de energietransitie maatregelen van de provincie Flevoland.

Een terugkerend knelpunt uit de sectorale routekaarten ten behoeve van maatschappelijk vastgoed is het gebrek aan kennis en/of capaciteit bij kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren om hun vastgoed te verduurzamen. Uit onderzoek blijkt dat zonder ondersteuning en begeleiding op maat van deze doelgroep de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in verschillende sectoren en op veel plaatsen in het land onvoldoende op gang komt. Versnelling en opschaling van verduurzaming in het maatschappelijk vastgoed is nodig, met het oog op CO2-reductiedoelstellingen op de lange (Klimaatakkoord) en korte (Urgenda-vonnis) termijn. In dit kader heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties (BZK) het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed aangekondigd, dat kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren kan begeleiden tot het moment van aanbesteding omtrent maatregelen om vastgoed te verduurzamen. De middelen dienen te worden ingezet op begeleiding en advisering, niet voor het bekostigen van de maatregelen zelf. De uitvoering van het ontzorgingsprogramma ligt bij de provincies. De looptijd van het programma is drie jaar t/m eind 2023.

Opdracht
De coach verduurzamen maatschappelijk vastgoed vormt voor de doelgroepen van het programma de frontoffice van het ontzorgingsprogramma en is het vaste procesmatige aanspreekpunt voor de deelnemers in Flevoland. Tot de doelgroepen van het Ontzorgingsprogramma behoren:

- Zorgorganisatie in de langdurige zorg met maximaal 10 gebouwen in eigendom.
- Zorgorganisatie in de eerstelijnszorg zoals huisartsen, tandartsen en gezondheidscentra met maximaal 10 gebouwen in eigendom.
- Culturele instelling (ANBI) met maximaal 10 gebouwen in eigendom.
- Organisatie die gemeenschapshuizen, wijkcentra, buurthuizen of dorpshuizen exploiteert met maximaal 10 gebouwen in eigendom.

De coach heeft samen met de andere teamleden een actieve rol in het zorgen voor bekendheid over het programma. De coach benadert de doelgroepen actief. Naast digitale communicatie gaat de coach juist naar de doelgroepen toe.

- De coach is verantwoordelijk voor de werving van deelnemers onder de doelgroepen en draagt er zorg voor dat deze zich aanmelden via de website van de provincie.
- Bij geïnteresseerden wordt een intakegesprek gepland om te onderzoeken of voldaan wordt aan de criteria van het programma. Daarbij wordt tevens gekeken naar de potentie voor energiebesparende - en duurzaamheidsmaatregelen en de financiële - en duurzame effecten die daarmee gepaard gaan, wat zij zelf al doen op dit gebied en in hoeverre er financiële ruimte is voor investeringen in deze maatregelen.
- De coach informeert deelnemers over de aanpak en de planning van het standaard ontzorgingspakket en schakelt de dienstverlener in die het de werkzaamheden van het ontzorgingspakket uitvoert.
- De coach monitort de voortgang van de afspraken en werkzaamheden en brengt in kaart of aanvullende dienstverlening nodig is. Desgewenst worden in overleg met de projectleider aanvullende diensten ingekocht.
- Tot de taken van de coach behoort ook het coördineren en faciliteren van eventuele vraagbundeling van duurzaamheidsmaatregelen om te komen tot lagere investeringskosten (schaalvoordeel) en optimalisaties in uitvoering en beheer.
- Gedurende de duur van het ontzorgingstraject onderzoekt de coach of er vanuit de doelgroepen behoefte is kennisuitwisseling tussen deelnemers of aan kennis en leerbijeenkomsten met betrekking tot de verduurzaming van vastgoed. Desgewenst faciliteert en/of organiseert de coach dit.
- Om kennis te delen (o.a. over het traject met de schoolbesturen en gemeenten) en de voortgang te bewaken is er regelmatig overleg binnen het projectteam. - -
- Daarnaast zal de coach actief participeren in het kennis- en leernetwerk van het ontzorgingsprogramma binnen Nederland.

Verwacht wordt dat de coach in staat is om binnen "gelimiteerde tijd" zijn/haar werkzaamheden uit te voeren en verwacht wordt dat hij/zij aan "verwachtingenmanagement bij partijen" doet.

Benodigd aantal professionals

1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: werkdagen en tijden in overleg.

Minimumeisen/ knock-outcriteria

1. Werkzaamheden vinden thuis plaats, m.u.v. fysieke bezoeken bij de doelgroep. Maandelijks is er een fysiek overleg met het team in het provinciehuis in Lelystad
2. Uurtarief maximaal exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Chiefs
3. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking
4. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk)

Gunningscriteria te beoordelen door Chiefs

5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van verduurzamen van vastgoed
7. Aantoonbare werkervaring met het adviseren van en/of werken bij één of meer van de genoemde doelgroepen (zie opdrachtomschrijving) (vermeld dit duidelijk in het cv.)
8. Aantoonbare werkervaring met het opbouwen, stimuleren en enthousiasmeren van een netwerk

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Je bent gedreven
- Je bent in staat te enthousiasmeren
- Je bent communicatief vaardig
- Je bent een teamspeler
- Je bent proactief en neemt initiatief
- Je bent een aanpakker
- Je hebt een flexibele houding
- Je bent doelgericht en creatief denkend
- Je hebt overtuigingskracht

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.


Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 7 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Overige informatie

- De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring
- Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding
- Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren

Planning en meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 17 november 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 18 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op woensdag 24 november 2021 tussen 09:00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 23 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactie termijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 31 december 2021, 9:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.