Implementatie adviseur
8 Parttime Overheid/non-profit Universiteit Den Haag
ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee dragen we bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid. ZonMw stimuleert met allerlei subsidieprogramma’s de totale innovatiecyclus. Van fundamenteel onderzoek tot implementatie van nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de structuur van de gezondheidszorg.

Programma’s Gender en Dementie

Het ZonMw kennisprogramma Gender en Gezondheid is erop gericht de kennisachterstand over man-vrouwverschillen in gezondheid en zorg te verkleinen, om zo een passende kwalitatieve zorg voor iedereen te realiseren. Het programma stimuleert ontwikkeling van nieuwe kennis over met name vrouwspecifieke gezondheidsaspecten en onderliggende oorzaken van gender- en sekseverschillen in preventie, zorg en gezondheid. Ook bundeling, effectieve verspreiding en toepassing van nieuwe en bestaande kennis worden gefaciliteerd. In de huidige programmafase legt Gender en Gezondheid het accent op ‘verankering’ van sekse en gender aspecten in onderzoek en zorg. Een open subsidieronde van ZonMw gericht op het stimuleren van bredere implementatie in wetenschappelijke instellingen van ‘tools’ die integratie van sekse en gender in onderzoek bevorderen, geeft daaraan invulling. Door het stimuleren van samenwerking tussen wetenschappelijke instellingen op te benoemen thema’s (public health, GGZ en biomedisch onderzoek) kunnen krachten worden gebundeld en kennisnetwerken ontstaan. Dit programma-onderdeel is verbonden met de ‘taakopdracht’ die VWS afgelopen jaar heeft verstrekt, in aansluiting op het programma.

Het Onderzoeksprogramma Dementie, met een budget van 140 miljoen euro, financiert de komende 10 jaar onderzoeken om de mechanismen van dementie verder te ontrafelen en therapieën te ontwikkelen om de ziekte te voorkomen, te behandelen en de diagnostiek te verbeteren. Dat is hard nodig, want dementie heeft grote impact op de kwaliteit van leven van mensen die het krijgen, hun naasten en de maatschappij. Het ontwikkelt zich bovendien tot de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland en tot de duurste aandoening.

Het EU Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND) is een gezamenlijk en innovatief onderzoeksinitiatief van 30 landen om de groeiende uitdagingen rondom neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson aan te pakken. ZonMw draagt vanuit het nationale Onderzoeksprogramma Dementie bij aan het internationale programma JPND.

JPND streeft naar het bevorderen van de impact van onderzoek door:

- Het op elkaar afstemmen van en voortborduren op bestaande nationale programma's
- Het vaststellen van gemeenschappelijke doelen van deelnemende landen die gebaat kunnen zijn bij de samenwerking

Daarnaast beoogt JPND de internationale onderzoeksinspanningen zo effectief mogelijk in te zetten voor verbetering van preventie, diagnose, behandeling en patiëntenzorg bij neurodegeneratieve aandoeningen.

Opdracht
Gender
Draag zorg voor initiëren, goed verloop en succesvolle afronding van de implementatie- en ondersteuningstrajecten en bewaakt de onderlinge samenhang. Waarbij het resultaat wordt afgelezen aan de manier waarop de trajecten bijdragen aan het realiseren van de opgave van de ‘taakopdracht’ van het programma Gender en Gezondheid.

Taken:
Adviseren en ondersteunen bij de processtappen naar de uitnodiging, het informeren en de verwerving van potentiële aanvragers in de subsidieronde
Het leveren van concrete voorstellen t.a.v. de subsidie-oproep m.b.t. criteria en randvoorwaarden.
Adviseren over de communicatie naar aanvragers over de subsidiemogelijkheden in deze ronde,

Dementie/JPND

Draag zorg voor initiëren, goed verloop en succesvolle afronding van de aanvragen in het kader van verspreiding en implementatie impuls (VIMP) op het terrein van Dementie. Voor het EU Joint Programme Neurodegenertive Disease Research (JPND) bijdragen aan monitoring en evaluatie van de projecten.

Taken:
Adviseren en ondersteunen bij de processtappen naar de uitnodiging, het informeren, de verwerving van potentiële aanvragers, de beoordeling en honorering van aanvragen in een VIMP-ronde.
Adviseren over valorisatie en implementatie mogelijkheden van project resultaten op ad hoc basis.
Ondersteunen bij de JPND taakuitvoering over monitoring en evaluatie.

Minimumeisen / knock-outcriteria

1. Een Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als opgave implementatie/ kennistransfer

Gunningscriteria te beoordelen door Chiefs

3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met implementaties en ondersteuningstrajecten binnen het werkgebied van zorg en onderzoek, met name rondom ouderen en genderaspecten 
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als opgave implementatie / kennistransfer op het gebied van zorg, welzijn en preventie 
5. Aantoonbare werkervaring met project evaluatie en adviseren van de besluitvorming rondom financiering ervan 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
- Brede theoretische kennis over implementatie(strategieën) en veranderkunde en vaardig in de toepassing daarvan
- Kennis van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving
- Kennis van de structuur en werking van de Nederlandse gezondheidszorg
- Kennis van en inzicht in implementatiestrategieën, -methoden, -technieken en - instrumenten en (financiële)middelen voor implementatie
- Vaardig in het ontwikkelen, coördineren van en het adviseren over implementatietrajecten, - instrumenten en -plannen
- Vaardig in het afstemmen van de implementatie instrumenten op de doelgroepen van de programma’s
- Vaardig in het samenbrengen van verschillende partijen (ook bij tegengestelde belangen). Vaardig in netwerken en het verbinden van diverse netwerken
- -Communicatieve vaardigheden en organisatiesensitiviteit

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Chiefs beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Chiefs beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Chiefs”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.


Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Chiefs zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
- Relevante werkervaring bij opdrachtgevers in een politiek bestuurlijke omgeving

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Benodigd aantal professionals

1

CV-richtlijnen

Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 1 december of vrijdag 3 december 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 30 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

- ZonMw kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
- ZonMw kan verzoeken tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag;
- Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 18 november , 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 21 november 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Chiefs, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Chiefs is bereikbaar op telefoonnummer 088 786 0100.

De reactie termijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 31 December 2021, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie.